Μέλη

1. Σύλλογος Υπαλλήλων Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Σ.Υ.Α.Σ.Ε.Π.)

2. Σύλλογος Ειδικών Επιστημόνων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

3. Σωματείο Τακτικών Υπαλλήλων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

4. Σύλλογος Εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

5. Σύλλογος Εργαζομένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

6. Σύλλογος Υπαλλήλων του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

7. Σύλλογος Υπαλλήλων της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

8. Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

9. Σωματείο Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

10. Σύλλογος Εργαζομένων Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

11. Σύλλογος Εργαζομένων Επιτροπής Ανταγωνισμού

12. Σύλλογος Υπαλλήλων Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

13. Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη

14. Σύλλογος Υπαλλήλων Πληροφορικής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

15. Σύλλογος Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

16. Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Καταναλωτή