Ποιοι Είμαστε

Η Ο.Ε.Α.Α. είναι το 2-βάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές της Ελλάδας.

Διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 1264/1982.

Διοικείται από 9-μελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από τους:

Πρόεδρο
Αντιπρόεδρο
Γενικό Γραμματέα
Ταμία
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα
Έφορο Εσόδων
Ειδικό Γραμματέα Οργάνωσης
Ειδικό Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Ειδικό Γραμματέα Σχέσεων με τις 1-βάθμιες Οργανώσεις

Εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πουλίου 6, Αμπελόκηποι, ΤΚ 115 23.