ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών (ΟΕΑΑ)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – Ίδρυση της Ομοσπονδίας


Άρθρο 1 - Τίτλος


Ιδρύεται Δευτεροβάθμια Ένωση των Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Συλλόγων) των εργαζομένων που κατέχουν οργανικές θέσεις ανεξαρτήτων είδους και σχέσης εργασίας στις Ανεξάρτητες Αρχές, με την επωνυμία «Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών – ΟΕΑΑ».

Άρθρο 2 - Έδρα


Η Ομοσπονδία εδρεύει στην Αθήνα.

Άρθρο 3 - Σκοποί


Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι:
α) Η προάσπιση και η προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, κοινωνικών, ασφαλιστικών και γενικότερων επαγγελματικών συμφερόντων των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές.
β) Η βελτίωση των εργασιακών συνθηκών, η προάσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και η προαγωγή της δημοκρατίας στις εργασιακές σχέσεις.
γ) Η ενίσχυση της αλληλεγγύης μεταξύ των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές και μεταξύ αυτών και των λοιπών εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.
δ) Η έκφραση άποψης επί παντός εργασιακού θέματος ή προβλήματος και η κοινή δράση για την αντιμετώπισή του.
ε) Η διαφύλαξη και προάσπιση του θεσμού των Ανεξάρτητων Αρχών, του θεσμικού τους ρόλου και των κεκτημένων τους στο δημόσιο τομέα,
στ) Η καθιέρωση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρησης των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αυτών και των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα.

Άρθρο 4 - Μέσα


Για την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών η Ομοσπονδία χρησιμοποιεί τα ακόλουθα μέσα:
α) Καλλιεργεί το συνδικαλιστικό ενδιαφέρον των εργαζομένων για τα κοινά εργασιακά θέματα.
β) Διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων των Ανεξάρτητων Αρχών στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
γ) Συγκεντρώνει τις γνώμες των μελών της, τις επεξεργάζεται, τις προβάλλει και τις συζητεί σε Συλλογικά Όργανα και Συνέδρια.
δ) Διεξάγει και συντονίζει αγώνες για την κατοχύρωση των συμφερόντων και την ευόδωση των αιτημάτων των εργαζομένων.
ε) Εκδίδει, κοινοποιεί και δημοσιοποιεί διαμαρτυρίες, καταγγελίες, ψηφίσματα, υπομνήματα και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο προς τους αρμόδιους φορείς.
στ) Συντονίζει αγωνιστικές δράσεις, στάσεις εργασίας, αποχές, απεργίες και κάθε άλλο πρόσφορο έννομο μέσο.
ζ) Ενημερώνει την κοινή γνώμη και τα όργανα της Πολιτείας για την εθνική και κοινωνική αποστολή των Ανεξάρτητων Αρχών σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα που αναφύονται σε αυτές με ημερίδες, δημοσιεύματα, δημόσιες συζητήσεις, έντυπα, φυλλάδια και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
η) Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλες συνδικαλιστικές και επιστημονικές οργανώσεις της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις στα εργασιακά θέματα.
θ) Συμμετέχει ως μέλος σε συνδικαλιστικές Ενώσεις, Συνομοσπονδίες ή άλλα συλλογικά όργανα του Δημόσιου Τομέα, της επικράτειας και του εξωτερικού μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ι) Ιδρύει Ταμείο Αλληλοβοήθειας για την ενίσχυση των Μελών της σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
ια) Συγκροτεί Ομάδες Εργασίας για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος αποτελούμενες από άτομα με ειδικές γνώσεις, μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων και, εφόσον είναι απαραίτητο, επιστημονικούς συνεργάτες τρίτους προς την Ομοσπονδία.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – Συγκρότηση της Ομοσπονδίας

 

Άρθρο 5 – Ιδρυτικά Μέλη


Ιδρυτικά μέλη της Ομοσπονδίας είναι οι παρακάτω Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις (Σωματεία) Εργαζομένων που κατέχουν οργανικές θέσεις, ανεξαρτήτως είδους και σχέσης εργασίας, στις Ανεξάρτητες Αρχές : Σύλλογος Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Σ.Υ.Α.Σ.Ε.Π.), Σύλλογος Εργαζομένων στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Σωματείο Τακτικών Δημοσίων Υπαλλήλων της ΕΕΤΤ, Σύλλογος Εργαζομένων στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Σύλλογος Εργαζομένων Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 6 – Προϋποθέσεις Εγγραφής Μελών


1. Εκτός από τα παραπάνω ιδρυτικά μέλη, μέλος της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει και κάθε άλλο επαγγελματικό Σωματείο είτε υπάρχει κατά την ίδρυσή της, είτε ιδρύεται μετά από αυτήν, εφόσον έχε μέλη του εργαζομένους που κατέχουν οργανικές θέσεις, ανεξαρτήτως είδους και σχέσης εργασίας στις Ανεξάρτητες Αρχές.

2. Για να γίνει μέλος της Ομοσπονδίας, μια Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση (Σωματείο) πρέπει να υποβάλει έγγραφη αίτηση στο ΔΣ της Ομοσπονδίας η οποία επέχει θέση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής του καταστατικού της Ομοσπονδίας και συνοδεύεται από:
α) Αντίγραφο του Καταστατικού της αιτούμενης οργάνωσης.
β) Απόφαση του αρμόδιου κατά το καταστατικό της οργάνου (Γενική Συνέλευση ή ΔΣ) για τη συμμετοχή της σε Δευτεροβάθμια Οργάνωση.
γ) Αντίγραφο του Μητρώου μελών της.
3. Εφόσον το ΔΣ της Ομοσπονδίας αποδεχθεί την αίτηση με σχετική απόφαση, η αιτούμενη Πρωτοβάθμια Οργάνωση καταβάλει την ετήσια οικονομική εισφορά της στην Ομοσπονδία για να ολοκληρωθεί η εγγραφή της.
4. Σε περίπτωση που μία Πρωτοβάθμια Οργάνωση, σε συνέχεια διαγραφής της από την Ομοσπονδία υπό τη μορφή κύρωσης, υποβάλει αίτηση επανεγγραφής της σε αυτή, το ΔΣ εξετάζει τις νέες συνθήκες τις οποίες επικαλείται η Οργάνωση για την επαναφορά της και εισηγείται σχετικά στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αίτησης επανεγγραφής.

Άρθρο 7 – Λόγοι Απόρριψης Αίτησης Εγγραφής


1. Το ΔΣ την Ομοσπονδίας μπορεί να απορρίψει την αίτηση εγγραφής νέου μέλους εφόσον κρίνει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του Άρθρου 6, εκδίδοντας σχετική αιτιολογημένη απόφαση την οποία γνωστοποιεί εγγράφως στην ενδιαφερόμενη οργάνωση.
2. Η ενδιαφερόμενη οργάνωση δικαιούται να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας προκειμένου αυτή να αποφασίσει για την εγγραφή της.

Άρθρο 8 – Δικαιώματα των Μελών


Οι Οργανώσεις - Μέλη της Ομοσπονδίας έχουν δικαίωμα:
α) Να συμμετέχουν με νόμιμα εκλεγμένους εκπροσώπους τους στα όργανα της Ομοσπονδίας (Γενική Συνέλευση και Διοικητικό Συμβούλιο) με δικαίωμα λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και ψήφου για την έκδοση αποφάσεων που απαιτούν ψηφοφορία.
β) Να συμβάλουν στην κατάρτιση της Ημερήσιας Διάταξης των Γενικών Συνελεύσεων με έγγραφη πρόταση προς το ΔΣ της Ομοσπονδίας.
γ) Να ζητούν, εφόσον αποτελούν το 1/5 τουλάχιστον των μελών της Ομοσπονδίας, με κοινή αίτησή τους τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με συγκεκριμένη Ημερήσια Διάταξη.
δ) Να γνωστοποιούν εγγράφως τα προβλήματα και αιτήματά τους στο ΔΣ της Ομοσπονδίας τα οποία επιθυμούν να συζητηθούν και να επιλυθούν από αυτήν.
ε) Να κοινοποιούν και να δημοσιοποιούν ανακοινώσεις τους μέσω της Ομοσπονδίας, κατόπιν έγκρισης του ΔΣ.

Άρθρο 9 – Υποχρεώσεις των Μελών


Οι Οργανώσεις – Μέλη της Ομοσπονδίας οφείλουν:
α) Να εναρμονίζουν τη δράση τους σύμφωνα με το καταστατικό, προάγοντας τους σκοπούς και το γενικό συμφέρον της Ομοσπονδίας.
β) Να εφαρμόζουν και να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των εκλεγμένων οργάνων της Ομοσπονδίας.
γ) Να απέχουν από δράσεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
δ) Να ενημερώνουν εγγράφως την Ομοσπονδία για μονομερείς δράσεις που αναλαμβάνουν και που εμπίπτουν στους σκοπούς της.
ε) Να ενημερώνουν εγγράφως το ΔΣ της Ομοσπονδίας για κάθε μεταβολή στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων τους ή του καταστατικού τους.
στ) Να προκαταβάλλουν ετήσια οικονομική εισφορά στην Ομοσπονδία, η οποία καθορίζεται στο Άρθρο 39, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση που δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένα τα μέλη αποστερούνται των δικαιωμάτων του Άρθρου 8 για όσο χρόνο καθυστερούν την εισφορά τους και σε περίπτωση καθυστέρησης άνω των 6 μηνών η Γενική Συνέλευση δύναται να αποφασίσει τη διαγραφή τους.

Άρθρο 10 - Διαγραφή Μελών


1. Ένα Μέλος μπορεί να αιτηθεί στο ΔΣ τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία κατόπιν απόφασης της οικείας Γενικής Συνέλευσης, την οποία επισυνάπτει στην αίτηση.
2. Σε περίπτωση διαγραφής δεν επιστρέφεται η καταβληθείσα εισφορά για το έτος της διαγραφής.
3. Σε περίπτωση διαγραφής, το αποχωρούν Μέλος οφείλει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι της Ομοσπονδίας.
4. Η διαγραφή οριστικοποιείται με απόφαση του ΔΣ.

Άρθρο 11 – Πειθαρχικές Κυρώσεις Μελών


1. Μέλος που βεβαιωμένα εναντιώνεται στους σκοπούς της Ομοσπονδίας και παραβαίνει τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων της υπόκειται σε οριστική διαγραφή ή σε προσωρινή αποβολή με αναστολή των δικαιωμάτων του για ορισμένο χρονικό διάστημα.
2. Για τη διαγραφή ή την προσωρινή αποβολή και τη διάρκεια αυτής αποφασίζει η Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών της αφού πρώτα καλέσει το υπόλογο μέλος σε απολογία. Σε περίπτωση μη αιτιολογημένης αποχής του εγκαλούμενου μέλους από τη Γενική Συνέλευση, αυτή μπορεί να αποφασίσει ερήμην.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – Όργανα της Ομοσπονδίας

 

Άρθρο 12 – Όργανα της Ομοσπονδίας


1. Όργανα της Ομοσπονδίας είναι (α) Η Γενική Συνέλευση (ΓΣ), (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), και (γ) η Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ).
2. Η Γενική Συνέλευση συγκροτήται για διετή θητεία από τους αντιπροσώπους των πρωτοβάθμιων οργανώσεων - μελών που έχουν δικαίομα συμμετοχής σε αυτήν, δηλαδή έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν διαγραφεί. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται από της ΓΣ της Ομοσπονδίας ταυτόχρονα κατά τις ίδιες αρχαιρεσίες και για διετή θητεία. Ειδικών προβέπεται ότι η θητεία της πρώτης ΓΣ και αντιστοίχως του πρώτου ΔΣ και ΕΕ πρόκειται να διαρκέσει από το χρονικό σημείο εκλογής των μελών τους έως τον Φεβρουάριο του 2010 σύμφωνα με το άρθρο 35 του παρόντος.

Άρθρο 13 – Εκλογή της Γενικής Συνέλευσης


1. Η ΓΣ εκλέγεται για διετή (2) θητεία με σύστημα απλής αναλογικής.
2. Κάθε Μέλος της Ομοσπονδίας (Πρωτοβάθμια Οργάνωση) εκλέγει μέσω της συνέλευσής του έναν αντιπρόσωπο στη Γενική Συνέλευση για κάθε 7 ψηφίσαντα κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες μέλη του. Σε περίπτωση που η διαίρεση του αριθμού των ψηφισάντων μελών ενός Μέλους αφήνει υπόλοιπο τέσσερα ή μεγαλύτερο, η συγκεκριμένη έδρα κερδίζεται υπέρ του Μέλους αυτού, άλλως χάνεται.
3. Οι αντιπρόσωποι πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλη των Πρωτοβαθμίων Συλλόγων. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής ενός μέλους ήδη εκλεγμένου αντιπροσώπου, το οικείο ΔΣ γνωρίζει το γεγονός στην Ομοσπονδία, προκειμένου αυτός να αντικατασταθεί από τον αμέσως επόμενο αναπληρωματικό, μέλος του ιδίου Πρωτοβάθμιου Συλλόγου.

Άρθρο 14 – Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης


Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκλέγει μεταξύ των αντιπροσώπων και ανακαλεί το ΔΣ και την ΕΕ.

β) Ελέγχει το ΔΣ, εγκρίνοντας ή καταψηφίζοντας τα πεπραγμένα.
γ) Εγκρίνει τον Προϋπολογισμό και τον Οικονομικό Απολογισμό της Ομοσπονδίας και σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης της Ελεγκτικής Επιτροπής καταλογίζει ευθύνες.
δ) Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για τη διαγραφή και σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή Μέλους.
ε) Αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την απεργιακή κινητοποίηση της Ομοσπονδίας.
στ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε Τριτοβάθμια Οργάνωση και εκλέγει τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας σε αυτή.
ζ) Τροποποιεί το Καταστατικό της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για τη διάλυση ή ενοποίηση ή συγχώνευσή της με άλλες οργανώσεις.
η) Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ομοσπονδίας.
θ) Αποφασίζει για τις σχέσεις της Ομοσπονδίας με άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις και για τη συμμετοχή της σε ευρύτερους συνδικαλιστικούς οργανισμούς. Ειδικά για τις περιπτώσεις Προσχώρησης – Αποχώρησης σε / από τριτοβάθμια οργάνωση, η ΓΣ πρέπει να έχει απαρτία 2/3 και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών της ΓΣ.
ι) Ελέγχει τα μέλη του ΔΣ και αποφασίζει με μυστική ψηφοφορία για την επιβολή ποινών σε αυτά.
ια) Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που δεν ανατίθεται ρητά σε άλλο όργανο της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 15 – Σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης


1. Η ΓΣ συγκαλείται τακτικά μία φορά το χρόνο, εντός 15 ημερών από τις αρχαιρεσίες και τον ίδιο μήνα του επομένου χρόνου από τις αρχαιρεσίες.
2. Η ΓΣ ευρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τουλάχιστον ½ συν ένας των εκλεγμένων εκπροσώπων, οι οποίοι να εκπροσωπούν τα 2/3 των Μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η ΓΣ συγκαλείται εκ νέου εντός μιάς εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τουλάχιστον ½ συν ένας των εκλεγμένων εκπροσώπων.
3. Όλοι οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα λόγου και ψήφου.
4. Με τη σύμφωνη γνώμη της ΓΣ μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή και να δοθεί δικαίωμα λόγου, αλλά όχι και ψήφου σε πρόσωπα εκτός των εκλεγμένων εκπροσώπων, τα οποία έχουν συμβουλευτικό ρόλο σε συγκεκριμένα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
5. Έκτακτη ΓΣ συγκαλείται όταν το ζητήσει το ΔΣ ή ενυπόγραφα το 20% των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Η πρόσκληση σε Έκτακτη ΓΣ, μαζί με τη σχετική Ημερήσια Διάταξη ανακοινώνεται τουλάχιστον μία μέρα νωρίτερα πριν από την συνεδρίαση.

Άρθρο 16 - Διαδικασία Διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης


1. Τη Γενική Συνέλευση ανοίγει ο Πρόεδρος του ΔΣ ο οποίος προτείνει την εκλογή Προεδρείου της ΓΣ.
2. Με ανάταση της χειρός εκλέγεται το Προεδρείο της ΓΣ το οποίο είναι τριμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα.
3. Η ΓΣ που έχει ως έργο τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών εκλέγει με μυστική ψηφοφορία Τριμελή Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή στην οποία παραδίδονται οι υποψηφιότητες από τα Όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους, διεξάγει τις αρχαιρεσίες και αποφαίνεται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα υποβληθεί.
4. Το Προεδρείο της ΓΣ θέτει σε συζήτηση την Ημερήσια Διάταξη, η οποία εγκρίνεται συνολικά από τη ΓΣ με ανάταση της χειρός. Θέματα εκτός Ημερησίας Διάταξης που προτείνονται από τα μέλη προς συζήτηση θα πρέπει να εγκριθούν από τη ΓΣ με ψηφοφορία. Πριν από την έναρξη της συζήτησης κατά θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητούνται τυχόν θέματα επί της διαδικασίας.
5. Το Προεδρείο τηρεί κατάλογο ομιλητών και δίνει το λόγο κατά σειρά εγγραφής. Εκτός καταλόγου μπορούν να λάβουν το λόγο όποτε το ζητήσουν τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ. Δευτερολογίες επιτρέπονται μετά την εξάντληση του καταλόγου ομιλητών. Το Προεδρείο μπορεί να ορίσει χρονικό όριο στους ομιλητές, καθώς και να ανακαλέσει στην τάξη ή να αφαιρέσει το λόγο από μέλη που παρεκτρέπονται ή ακόμη και να τα αποβάλει προσωρινά ή οριστικά από τη ΓΣ.
6. Αφού εξαντληθεί ο κατάλογος ομιλητών για ένα θέμα της Ημερήσιας Διάταξης μπορεί να υποβληθεί το θέμα σε ψηφοφορία.

Άρθρο 17 – Λήψη Αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση


1. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία του ½ συν 1 των παρόντων μελών.
2. Η ψηφοφορία στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται με ανάταση της χειρός ή με ονομαστική κλήση, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται μυστική ψηφοφορία από το παρόν Καταστατικό.

Άρθρο 18 – Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου


1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας (ΔΣ) αποτελείται από εννέα (9) τακτικά μέλη και εννέα (9) αναπληρωματικά μέλη. Η θητεία του ΔΣ είναι διετής (2), αρχίζει από την ημερομηνία εκλογής των μελών του και λήγει με την εκλογή του επόμενου ΔΣ.
2. Για την εκλογή των μελών του ΔΣ εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής. Η εκλογή των μελών του ΔΣ γίνεται με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση - μέλος της Ομοσπονδίας εκπροσωπείται στο ΔΣ με αριθμό μελών όσες και οι έδρες που του αναλογούν, καθώς και με ίσο αριθμό αναπληρωματικών μελών.

3. Η εννέα (9) έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται μεταξύ των πρωτοβαθμίων οργανώσεων, των τυχόν συνδυασμών ή των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση, συνδυασμός κλπ καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε. Ειδικότερα κατά την πρώτη κατανομή αντιστοιχούν σε κάθε πρωτοβάθμια οργάνωση, συνδυασμό κλπ τόσες έδρες όσες ακέραιες μονάδες προκύπτουν από το πηλίκο του αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε διά του εκλογικού μέτρου. Τυχόν απομένουσες έδρες διατίθενται σε δεύτερη κατανομή κατ' αναλογία προς τα κλασματικά υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων οργανώσεων, συνδυασμών κλπ από την πρώτη κατανομή.
Δεδομένου ότι είναι δυνατόν να μην αντιστοιχεί καμία έδρα σε κάποια από τα μέλη της Ομοσπονδίας, είναι απαραίτητο να ενημερώνονται τα ΔΣ των μελών που δεν τους αντιστοιχεί έδρα στο ΔΣ της Ομοσπονδίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις ημερομηνίες συνεδριάσεων του ΔΣ. Σε όλες τις συνεδριάσεις του ΔΣ μπορεί να συμμετέχει, με δικαίωμα λόγου και μόνο, ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος από τα μέλη της Ομοσπονδίας που δεν έχουν εκπρόσωπο στο εννεαμελές ΔΣ.

4.Κάθε Μέλος της Ομοσπονδίας έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΓΣ της Ομοσπονδίας καθώς και σε άλλα διοικητικά έγγραφα της Ομοσπονδίας για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση του και για λόγους διαφάνειας.

Άρθρο 19 - Συγκρότηση του ΔΣ


1. Το ΔΣ αποτελείται από το Προεδρείο του ΔΣ, το οποίο αποτελείται από τους: (α) Πρόεδρο (β) Αντιπρόεδρο (γ) Γενικό Γραμματέα (δ) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, (ε) Ταμία καθώς και τέσσερα μέλη επιφορτισμένα με τα καθήκοντα των (στ) Έφορο Εσόδων (ζ) Ειδικό Γραμματέα Οργάνωσης, (η) Ειδικό Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και (θ) Ειδικό Γραμματέα Σχέσεων με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις.
2. Το ΔΣ συγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία στην πρώτη συνεδρίαση που συγκαλείται από το Σύμβουλο που πλειοψήφησε (ως εκπρόσωπος του Μέλους με τις περισσότερες έδρες στο ΔΣ), το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από τις αρχαιρεσίες. Αν αυτός αμελήσει ή αδυνατεί, η σύγκλιση γίνεται με πρωτοβουλία του δεύτερου κατά σειρά εκλογής κ.ο.κ..
3. Η εκλογή για τις θέσεις της παρ. 1 απαιτεί την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.
4. Μετά τη συγκρότηση σε σώμα του καινούργιου ΔΣ γίνεται η παράδοση της Διοίκησης από το προηγούμενο ΔΣ στο νέο με σύνταξη ειδικού Πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του Ταμείου και του λοιπού υλικού της Ομοσπονδίας, καθώς και των θεμάτων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Εφόσον υπάρχουν θέματα και ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι δυνατό να ζητηθεί, από ένα έως δύο, μέλη του απερχόμενου ΔΣ να παραμείνουν για διάστημα έως ένα μήνα, προκειμένου να ενημερώσουν το νέο-εκλεγεθέν ΔΣ για τα τρέχοντα θέματα. Τα παραμένοντα μέλη του απερχόμενου ΔΣ συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του ΔΣ εφόσον κρίνεται αναγκαία η παρουσία τους.
5. Τα μέλη του ΔΣ μπορεί να λαμβάνουν έξοδα κινήσεως και παραστάσεως που καθορίζονται από το ΔΣ με ειδική απόφαση που ανανεώνεται σε κάθε θητεία. Η απαιτούμενη πίστωση εγγράφεται στον προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας και εγκρίνεται από τη ΓΣ. Ο Ταμίας δικαιούται επιπλέον επιδόματος διαχειριστικών λαθών που καθορίζεται και εγκρίνεται όπως και τα άλλα έξοδα. Τα μέλη του ΔΣ δεν λαμβάνουν καμία άλλη αποζημίωση ή αμοιβή για απασχόληση ή εργασία τους στην Ομοσπονδία και ούτε μπορούν να συνάπτουν οποιαδήποτε σύμβαση με την Ομοσπονδία η οποία να προβλέπει αμοιβή.

Άρθρο 20 - Συνεδριάσεις ΔΣ


1. Το ΔΣ συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.
2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης του ΔΣ σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα αφού λάβουν υπόψη τους συμβουλευτικά τις απόψεις των υπολοίπων μελών και την ανακοινώνει μαζί με την πρόσκληση στα μέλη του ΔΣ τουλάχιστον τρεις μέρες πριν από τη συνεδρίαση, εκτός αν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση, οπότε ανακοινώνεται μία ημέρα νωρίτερα.
3. Το ΔΣ βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη.
4. Οι αποφάσεις του ΔΣ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας βαρύνει διπλά η άποψη του Προέδρου.
5. Μέλος του ΔΣ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις χάνει το αξίωμά του και αντικαθίσταται από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος της ίδιας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης.
6. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ σε ειδικό βιβλίο. Τα πρακτικά πρέπει να υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη του ΔΣ, το αργότερο μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρίασης.

Άρθρο 21 - Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου


Το ΔΣ έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Προβαίνει σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια προάγει τους καταστατικούς σκοπούς της Ομοσπονδίας.
β) Υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Επικοινωνεί με τα Μέλη της Ομοσπονδίας και παρέχει κάθε δυνατή υποστήριξη και πληροφορία προς αυτά.
δ) Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό της Ομοσπονδίας ή τις αναγκαίες αναμορφώσεις του, τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και τον εφαρμόζει εγκρίνοντας τις σχετικές δαπάνες.
ε) Αποφασίζει για έκτακτες δαπάνες που δεν προβλέπονται από τον ετήσιο προϋπολογισμό.
στ) Συγκροτεί Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας για τη μελέτη και την παρακολούθηση ειδικών θεμάτων.
ζ) Αποφασίζει για αποστολές στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, εγκρίνοντας τις απαιτούμενες δαπάνες και έξοδα παραστάσεως.
η) Διαχειρίζεται την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.
θ) Καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Ομοσπονδίας και τον υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση για έγκριση.
ι) Αποφασίζει για τις αγωνιστικές ενέργειες για τη διεκδίκηση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας. Για ολιγόωρη στάση εργασίας αποφασίζει το ΔΣ. Στην περίπτωση απεργίας το ΔΣ εισηγείται σχετική πρόταση προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
ια) Πραγματοποιεί συγκεντρώσεις στην έδρα της Ομοσπονδίας, στις έδρες των Μελών ή οπουδήποτε αλλού κρίνει σκόπιμο.
ιβ) Συντάσσει την Ημερήσια Διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων.
ιγ) Υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων και τον οικονομικό απολογισμό της θητείας του.
ιδ) Αποφασίζει για την εγγραφή νέου Μέλους κατόπιν αίτησης.
ιε) Λογοδοτεί και ελέγχεται από τη Γενική Συνέλευση για την άσκηση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 22 – Υποχρεώσεις των Μελών του ΔΣ, παραβάσεις και ποινές


1. Τα Μέλη του ΔΣ υποχρεούνται:
α) να τηρούν τις διατάξεις του Καταστατικού.
β) να εφαρμόζουν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
γ) να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του ΔΣ, ακόμα και σε περίπτωση που έχουν εκφράσει ρητή διαφωνία με αυτές ή έχουν μειοψηφήσει στις σχετικές αποφάσεις.
δ) να μην προβαίνουν σε πράξεις που αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.
2. Σε περίπτωση καταγγελθείσας παράβασης από Μέλος της Ομοσπονδίας εναντίον μέλους του ΔΣ, ο υπόλογος καλείται από τον Πρόεδρο σε έγγραφη απολογία ή σε απόδοση εξηγήσεων σε ειδική συνεδρίαση του ΔΣ.
3. Σε περίπτωση επιβεβαίωσης της καταγγελίας το ΔΣ δύναται να αποφασίσει με πλειοψηφία 2/3 για επιβολή ποινής. Το διωκόμενο μέλος μπορεί να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στη Γενική Συνέλευση.
4. Οι ποινές που μπορούν να επιβληθούν σε μέλος του ΔΣ είναι:
- έγγραφη επίπληξη
- προσωρινή διαγραφή από το ΔΣ από έναν έως έξι μήνες με αναστολή των δικαιωμάτων λόγου και ψήφου και με αντικατάστασή του για το διάστημα αυτό από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος της ίδιας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης.
- οριστική διαγραφή από το ΔΣ και αντικατάσταση από το πρώτο στη σειρά αναπληρωματικό μέλος της ίδιας Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης.

Άρθρο 23 - Αντικατάσταση μελών του ΔΣ


1. Σε περίπτωση θανάτου, μακροχρόνιας ασθένειας, αποχής για περισσότερες από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις, παραίτησης ή διαγραφής, οριστικής ή προσωρινής για διάστημα πάνω από 3 μήνες, το μέλος αναπληρώνεται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος του ιδίου συνδυασμού της Πρωτοβάθμιας Οργάνωσης που το εξέλεξε.
2. Σε περίπτωση αποχώρησης του Προέδρου γίνεται γενική ανασυγκρότηση του ΔΣ.
3. Σε περίπτωση αποχώρησης άλλου μέλους του Προεδρείου γίνεται μερική ανασυγκρότηση του ΔΣ για όλες τις θέσεις εκτός του Προέδρου.
4. Μετά από κάθε αντικατάσταση άλλου μέλους του ΔΣ γίνεται ανασυγκρότηση του ΔΣ, εκτός από το Προεδρείο.
5. Η πιο πάνω διαδικασία ανασυγκρότησης εφαρμόζεται και στην περίπτωση που μέλος του ΔΣ παραιτείται από το αξίωμά του, όχι όμως και από τη θέση του στο ΔΣ.
6. Επίσης ανασυγκρότηση του ΔΣ γίνεται σε περίπτωση που η πλειοψηφία του ΔΣ το ζητήσει έγγραφα και αιτιολογημένα.
7. Κάθε παραίτηση μέλους από το ΔΣ, από το αξίωμά του ή από τη θέση του στο ΔΣ υποβάλλεται έγγραφα και το ΔΣ αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι της παραίτησης εντός 15 ημερών.

Άρθρο 24 - Αρμοδιότητες του Προέδρου


1. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας είναι τα κύρια εκτελεστικά όργανα των αποφάσεων του ΔΣ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί, μόνος ή μαζί με το Γενικό Γραμματέα και άλλα μέλη, την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οργανώσεις, σε παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς, συνδικαλιστικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο Πρόεδρος μόνος ή μαζί με το Γενικό Γραμματέα εκπροσωπεί την Ομοσπονδία δικαστικώς και εξωδίκως.
2. Υπογράφει ή συνυπογράφει με το Γενικό Γραμματέα όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας, επιστολές, υπομνήματα, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κ.λ.π. καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και κάθε είδους συμβάσεις που δεσμεύουν την Ομοσπονδία.
3. Συγκαλεί το ΔΣ σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις και διευθύνει τη συζήτηση.
4. Συντονίζει το έργο των μελών του ΔΣ στην άσκηση των καθηκόντων τους, ως πρώτος μεταξύ ίσων.

Άρθρο 25 – Αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου


1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.
2. Με απόφαση του Προέδρου, η οποία καταχωρείται στα πρακτικά, μπορεί να τον αναπληρώνει μόνιμα ή για ορισμένο χρόνο σε ειδικά καθήκοντά του που του ανατίθενται.

Άρθρο 26 – Αρμοδιότητες του Γενικού Γραμματέα


1. Ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπεί μαζί με τον Πρόεδρο την Ομοσπονδία. Ασκεί διεύθυνση και εποπτεία στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στο προσωπικό της, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις του ΔΣ.
2. Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο την αλληλογραφία, τις ανακοινώσεις και τα εντάλματα πληρωμής της Ομοσπονδίας και φυλάσσει το αρχείο και τη σφραγίδα.
3. Συντάσσει τα Πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ, των Γενικών Συνελεύσεων και των κοινών συνεδριάσεων του ΔΣ και της ΕΕ.
4. Συντάσσει και υποβάλλει στο ΔΣ την ετήσια και την απολογιστική Έκθεση Πεπραγμένων του ΔΣ, την οποία και παρουσιάζει στη ΓΣ.

Άρθρο 27 - Αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα


1. Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας αναπληρώνει το Γενικό όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.
2. Με απόφαση του, το ΔΣ μπορεί να του αναθέσει για όλη την περίοδο της θητείας του ή για ορισμένο χρόνο την πάγια άσκηση ορισμένων καθηκόντων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα.

Άρθρο 28 – Αρμοδιότητες του Ταμία


1. Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές του τακτικού ταμείου και του ταμείου αλληλοβοήθειας της Ομοσπονδίας και τηρεί τα απαραίτητα διαχειριστικά βιβλία σε συνεργασία με τον Έφορο Εσόδων.
2. Ευθύνεται για την κινητή και ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.
3. Εισηγείται στο ΔΣ στο τέλος κάθε μήνα την έγκριση των γενομένων δαπανών και όπου χρειάζεται εισηγείται την αναμόρφωση του Προϋπολογισμού δαπανών.
4. Ενεργεί καταθέσεις και αναλήψεις για λογαριασμό της Ομοσπονδίας σε και από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της.
5. Εκδίδει τα εντάλματα πληρωμής και τα υποβάλλει στον Πρόεδρο και στο Γενικό Γραμματέα προς υπογραφή.
6. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση τον Προϋπολογισμό της επόμενης Διαχειριστικής περιόδου και τον ετήσιο οικονομικό Απολογισμό του ΔΣ.
7. Συνεργάζεται με την Ελεγκτική Επιτροπή στο έργο της και παρέχει όλα τα έγγραφα και τις πληροφορίες που ζητούνται για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 29 – Αρμοδιότητες του Εφόρου Εσόδων


1. Ο Έφορος Εσόδων αναπληρώνει τον Ταμία στη διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.
2. Είναι ιδιαιτέρως επιφορτισμένος με την αρμοδιότητα διερεύνησης και ανεύρεσης δυνατοτήτων πρόσθετης χρηματοδότησης της Ομοσπονδίας.

Άρθρο 30 – Αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα Οργάνωσης


Ο Ειδικός Γραμματέας Οργάνωσης παρακολουθεί τις διαδικασίες λειτουργίας της Ομοσπονδίας σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό. Προγραμματίζει τις τακτικές συνεδριάσεις των Οργάνων της Ομοσπονδίας και αναλαμβάνει όλες τις οργανωτικές ανάγκες για τη διεξαγωγή τους.

Άρθρο 31 - Αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων


Ο Ειδικός Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων διοργανώνει τις εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας και μαζί με το Γενικό Γραμματέα συντονίζει τις επαφές με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και το ευρύτερο κοινό.

Άρθρο 32 - Αρμοδιότητες του Ειδικού Γραμματέα Σχέσεων με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις


Ο Ειδικός Γραμματέας Σχέσεων με τις Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα ενεργοποιεί και συντονίζει την επικοινωνία και τις επαφές της Ομοσπονδίας με τα Μέλη, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται διαρκής επαφή με αυτά, λαμβάνει τα αιτήματα και τους προβληματισμούς τους και τα ενημερώνει για κάθε εξέλιξη που τα αφορά.

Άρθρο 33 – Ελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ)


1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι πενταμελής και εκλέγεται με απλή αναλογική από τη ΓΣ κατά την πρώτη συνεδρίασή της, για διετή θητεία.
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τρία μέλη.
3. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής συγκροτούνται σε Σώμα το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες από τις αρχαιρεσίες με πρωτοβουλία του Συμβούλου που πλειοψήφησε και εκλέγουν τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
4. Η ΕΕ συνέρχεται α) τακτικά ανά εξάμηνο και β) έκτακτα όποτε υπάρχει ανάγκη κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου ή δύο τουλάχιστον μελών.
5. Η ΕΕ βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται δύο από τα μέλη της και απαραίτητα ο Πρόεδρος ή σε περίπτωση κωλύματος αυτού ο Γραμματέας
6. Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της Ομοσπονδίας από το ΔΣ. Ο έλεγχος γίνεται κάθε Δεκέμβριο και Μάιο και αναφέρεται σε όλα τα έσοδα και έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά την ελεγχόμενη περίοδο.
7. Σε ειδική έκθεση που συντάσσει η ΕΕ στο τέλος κάθε εξαμήνου διατυπώνονται οι ενέργειες ή τυχόν παραλείψεις του ΔΣ και χαρακτηρίζονται σε σχέση με το καταστατικό και τις αποφάσεις της ΓΣ. Η έκθεση παρουσιάζεται στη Γενική Συνέλευση μαζί με τον απολογισμό του ΔΣ.

Άρθρο 34 – Επιτροπή Αγώνα


Σε περίοδο αγωνιστικών κινητοποιήσεων και ειδικότερα απεργίας διαρκείας είναι δυνατό να εκλέγεται από τη ΓΣ Επιτροπή Αγώνα, οι αρμοδιότητες της οποίας θα ορίζονται από το ΔΣ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΑρχαιρεσίεςΆρθρο 35 – Κατάρτιση Ψηφοδελτίων


1. Οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή των αντιπροσώπων στα Όργανα της Ομοσπονδίας (Γενική Συνέλευση, Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή) γίνονται κατά το μήνα Φεβρουάριο.
2. Δικαίωμα ψήφου για την εκλογή των μελών της ΓΣ έχουν όλα τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Οργανώσεων που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις και για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ, τα μέλη της ΓΣ της Ομοσπονδίας.
3. Οι τριμελείς περιφερειακές εφορευτικές επιτροπές, οι οποίες ορίζονται από τις ΓΣ των πρωτοβαθμίων οργανώσεων καταρτίζουν κατά αλφαβητική σειρά ενιαία ψηφοδέλτια ή ψηφοδέλτια συνδυασμών με τους υποψηφίους για τη ΓΣ και διεξάγουν τις αρχαιρεσίες. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται στην κεντρική εφορευτική επιτροπή της Ομοσπονδίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία των αρχαιρεσιών. Για τις αρχαιρεσίες την πρώτη φορά εκλογής των αντιπροσώπων στη ΓΣ χρέη κεντρική εφορευτικής επιτροπής εκτελεί η προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Η κεντρική εφορευτική επιτροπή ανακηρύσσει τους εκλεγμένους αντιπροσώπους των πρωτοβαθμίων οργανώσεων στη ΓΣ της Ομοσπονδίας.
4. Οι Αρχαιρεσίες για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ γίνονται με ευθύνη της τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας η οποία ορίζεται από τη ΓΣ της Ομοσπονδίας. Η τριμελής κεντρική εφορευτική επιτροπή καταρτίζει τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ.

Άρθρο 36 – Διεξαγωγή Ψηφοφορίας


1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές τοποθετούν στις αίθουσες εκλογών τις κάλπες και τις σφραγίζουν.
2. Οι ψηφοφόροι αφού επιδείξουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο παίρνουν από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο από κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο, λευκό ψηφοδέλτιο και φάκελο και αποσύρονται σε περίκλειστο ειδικό χώρο.
3. Οι ψηφοφόροι συμπληρώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό αριστερά ή δεξιά των ονομάτων των υποψηφίων κατά μέγιστο τόσους σταυρούς προτίμησης όσοι και οι αντιπρόσωποι στη ΓΣ που αναλογούν σε κάθε Πρωτοβάθμια Οργάνωση. Στα ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους για το ΔΣ και την ΕΕ οι αντιπρόσωποι των πρωτοβάθμιων οργανώσεων συμπληρώνουν με μπλε ή μαύρο στυλό αριστερά ή δεξιά των ονομάτων κατά μέγιστο εννέα (9) και πέντε (5) σταυρούς προτίμησης αντίστοιχα. Κάθε άλλο διακριτικό γνώρισμα στο ψηφοδέλτιο συνιστά προϋπόθεση ακυρότητάς του.
4. Ο ψηφοφόρος ρίχνει το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει την κατάσταση εκλογέων ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα.

Άρθρο 37 - Διαλογή και Καταμέτρηση Ψηφοδελτίων


1. Μετά το πέρας της καθορισμένης ώρας ψηφοφορίας κλείνει η αίθουσα όπου παραμένει η Εφορευτική Επιτροπή και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος.
2. Οι κάλπες ανοίγονται, μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό ψηφισάντων.
3. Εν συνεχεία οι φάκελοι ανοίγονται και γίνεται διαλογή των ψηφοδελτίων κατά συνδυασμό ή υποψήφιο, λευκά και άκυρα.
4. Αφού καταμετρηθούν οι ψήφοι και συζητηθούν τυχόν ενστάσεις συντάσσεται Πρακτικό.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - Πόροι της ΟμοσπονδίαςΆρθρο 38 - Πόροι


Οι πόροι της Ομοσπονδίας διακρίνονται σε (α) τακτικούς και (β) έκτακτους. Οι τακτικοί πόροι είναι οι Ετήσιες Εισφορές των Μελών. Έκτακτοι πόροι είναι κάθε έσοδο που προέρχεται από έκτακτες εισφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες, προαιρετικές εισφορές, εκδηλώσεις, εκδόσεις κ.λ.π..

Άρθρο 39 – Ετήσιες Εισφορές Μελών


Κάθε Μέλος καταβάλει στην Ομοσπονδία μηνιαία ποσό που ισούται με τον αριθμό των μελών του σε ΕΥΡΩ ή 12 ΕΥΡΩ κατ’ έτος για κάθε μέλος της Α΄ βάθμιας Οργάνωσης. Το ποσό αυτό δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων.

Άρθρο 40 – Έκτακτες Εισφορές


Οι έκτακτες εισφορές αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 2/3 μετά από σχετική εισήγηση του ΔΣ.

Άρθρο 41 - Κληροδοσίες και Εθελούσιες Εισφορές


Η αποδοχή κληροδοσιών, κληρονομιών και μεγάλων δωρεών γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, εφόσον δεν γίνονται υπό όρους που δεσμεύουν κατά τρόπο οριστικό και αμετάκλητο την Ομοσπονδία και δεν αντιστρατεύονται τους καταστατικούς σκοπούς της. Η αποδοχή κληρονομιάς γίνεται πάντοτε μετ’ απογραφής.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ – Τροποποίηση Καταστατικού & Διάλυση Ομοσπονδίας

 

Άρθρο 42 – Τροποποίηση Καταστατικού Ομοσπονδίας


1. Το παρόν καταστατικό μπορεί να αναθεωρηθεί ή να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση της ΓΣ, τακτικής ή έκτακτης που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό.
2. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας εισηγείται στη ΓΣ τις τροποποιήσεις που κρίνει αναγκαίες προκειμένου να τεθούν σε ψηφοφορία κατ’ άρθρο και στο σύνολο. Η ΓΣ πρέπει να έχει απαρτία 2/3 και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών της ΓΣ.

Άρθρο 43 – Διάλυση της Ομοσπονδίας


1. Γενική Συνέλευση που συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό αποφασίζει για τη διάλυση της Ομοσπονδίας, την ενοποίηση ή συγχώνευση με άλλη δευτεροβάθμια Οργάνωση. Η ΓΣ πρέπει να έχει απαρτία 2/3 και η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία ¾ των παρόντων μελών της ΓΣ.
2. Κατά την ίδια ΓΣ αποφασίζεται και η διαχείριση της περιουσίας της υπό διάλυση Ομοσπονδίας.ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ – Γενικές & Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 44 – Λογότυπο - Σφραγίδα


Η Σφραγίδα της Ομοσπονδίας είναι στρογγυλή, στο εξωτερικό περίγραμμα αυτής αναγράφεται η πλήρης ονομασία «Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών» και στο κέντρο της βρίσκονται ως Σύμβολο, με κεφαλαία, τα τέσσερα γράμματα του ακρωνυμίου και από κάτω αναγράφεται «Έτος Ίδρυσης 2007».
Η πλήρης ονομασία ή το ακρώνυμο «ΟΕΑΑ», μαζί ή ξεχωριστά, αποτελούν Λογότυπο της Ομοσπονδίας το οποίο εμφαίνεται σε όλα τα επίσημα έγγραφα, επιστολόχαρτα, φακέλους αλληλογραφίας κ.λ.π..

Άρθρο 45 - Τελικές Διατάξεις


1. Ότι δεν προβλέπεται ρητά από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με βάσει το νόμο 1264/1982 όπως εκάστοτε ισχύει και τις σχετικές κείμενες διατάξεις.
2. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας υποχρεούται να κοινοποιήσει στα Μέλη της αντίγραφο του Καταστατικού με τη σφραγίδα κατάθεσής του στις αρμόδιες αρχές.
3. Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 45 Άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε στην ιδρυτική Συνέλευση της 29-01-2007 που έγινε στην Αθήνα και ισχύει από της αποφάσεως του αρμοδίου Δικαστηρίου και την κατά νόμο εγγραφή του στο Ειδικό Βιβλίο Εργασιακών Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Αθήνα, 29/01/2007
ΤΑ ΜΕΛΗ